x

1. Pořadatel
1.1. Pořadatel, společnost Quanda International s.r.o., se sídlem Národních hrdinů 44, Dolní Počernice, 190 12 Praha 9, IČ: 02285665, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 217649 (dále jen „Pořadatel“) pořádá odborné přednášky, semináře, workshopy a konference (dále jen „Prezenční akce“) a online kurzy a webináře (dále jen „Online kurzy“).
1.2. Smluvní vztah mezi Pořadatelem a Účastníkem Prezenčních akcí nebo Online kurzů se řídí těmito smluvními podmínkami a příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

2. Účastník Akce
2.1. Účastníkem akce je fyzická osoba, která se zaregistruje nebo si rezervuje místo na Prezenční akci nebo Online kurzu pořádané Pořadatelem na webových stránkách www.quadna.cz. (dále jen „Účastník“)

3. Registrace a rezervace místa
3.1. Rezervaci místa na Prezenční akci je možné učinit prostřednictvím webových stránek Pořadatele na www.quanda.cz pomocí online formuláře u jednotlivých Prezenčních akcí.
3.2. Účastníci Online kurzů jsou povinni se zaregistrovat prostřednictvím registračního formuláře dostupného na stránkách Pořadatele u jednotlivých Online kurzů. Pravdivé a bezchybné vyplnění údajů je nezbytné pro dokončení registrace, která je dokončena odkliknutí ověřovacího linku v e-mailu, zaslaného po registraci na e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři. Registrace Účastníka je bezplatná. Účastník je oprávněn registrovat se pouze pod svým vlastním jménem a zadávat při registraci pouze údaje o své osobě.
3.3. Smluvní vztah mezi Pořadatelem a Účastníkem vzniká:
a) potvrzením rezervace na Prezenční akci ze strany Pořadatele. Toto potvrzení účasti probíhá zasláním e-mailu s potvrzením rezervace.
b) odkliknutím ověřovacího linku v e-mailu zaslaného Pořadatelem po registraci Účastníka Online kurzu na e-mail uvedený při registraci a aktivací účtu.

4. Cena a platební podmínky
4.1. Pořadatel mimo jiné poskytuje některé Prezenční akce a Online kurzy zdarma. Jedná se o takové Prezenční akce nebo Online kurzy, u kterých je uvedeno, že jsou zdarma. Na tyto bezplatné Prezenční akce a Online kurzy nevzniká Účastníkům či další třetí straně žádný právní nárok a Pořadatel si vyhrazuje právo poskytování těchto Prezenčních akcí zdarma nebo Online kurzů zdarma kdykoliv, jednostranně a bez udání důvodu omezit počet míst, omezit nebo úplně zrušit jejich dostupnost.
4.2. V případě placených Prezenčních akcí nebo Online kurzů je jejich poskytování podmíněno zaplacením ceny uvedené v rámci nabídky Prezenčních akcí nebo Online kurzů na stránkách Pořadatele na www.quanda.cz
4.3. Cena Prezenční akce nebo Online kurzu je uvedena jako konečná včetně daní a poplatků vždy u příslušné Prezenční akce nebo Online kurzu.
4.4. Platbu za zpoplatněné Prezenční akce nebo Online kurzy lze provést bezhotovostně těmito způsoby:
a) platební kartou online (pouze Online kurzy),
b) online platbou (pouze Online kurzy),
c) převodem na bankovní účet.
4.5. V případě, že se jedná o placenou Prezenční akci, je nutno uhradit cenu nejpozději 1 den před datem konání Prezenční akce. Cena se má za uhrazenou okamžikem připsání platby na účet Pořadatele.
4.6. Po úhradě ceny bude účastníkovi zaslán daňový doklad na e-mail uvedený v rezervaci nebo registraci.
4.7. V případě uhrazení poplatku a následného storna před termínem konání Prezenční akce se Účastníkovi vrací část uhrazeného poplatku dle pravidel níže:
a) v případě storna více než 10 pracovních dní před termínem konání Prezenční akce se vrací 100% uhrazeného poplatku,
b) v případě storna alespoň 3 pracovní dny před termínem konání Prezenční akce se vrací 50% poplatku,
c) v případě storna méně než 3 pracovní dny před termínem konání Prezenční akce se uhrazený poplatek nevrací.

5. Reklamance a storno
5.1. Jakékoli reklamace a storna Pořadatel přijímá primárně na e-mailové adrese: support@onquanda.com

6. Práva a povinnosti účastníků Prezenční akce
6.1. Účastníci jsou povinni nenarušovat průběh akce. Účastník bere na vědomí, že pokud se na akci dostaví pod vlivem alkoholu, omamných nebo psychotropních látek, bude organizátorem akce okamžitě vyloučen z akce bez práva na finanční náhradu.
6.2. Žádáme všechny účastníky, aby se na akci dostavili alespoň 15 minut před plánovaným časem zahájení akce, který je uveden v pozvánce, která je Pořadatelem odeslána před termínem konání akce na e-mail uvedený v rezervaci místa na akci.

7. Zrušení Prezenční akce
7.1. V případě zrušení akce je Účastník informován alespoň 3 dny předem, a to na e-mail uvedený v rezervaci. V takovém případě je již uhrazená cena za akci vrácena účastníkovi v plné výši, případně nabídnut jiný termín konání akce.

8. Odstoupení od smlouvy, garance vrácení peněz
8.1 Účastník Online kurzů uzavřením smlouvy výslovně souhlasí s tím, aby Pořadatel zpřístupnil Online kurz Účastníkovi před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Ke zpřístupnění Online kurzu ze strany Pořadatele dojde v okamžiku, kdy bude připsána cena Online kurzu na účet Pořadatele nebo na účet platební brány. Pokud bude Účastníkovi ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy takto Online kurz zpřístupněn, nemá Uživatel právo takto od smlouvy odstoupit.
8.2 Nejde-li o případy dle článku 8.1, má Účastník právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy Účastník musí o svém odstoupení od smlouvy informovat Pořadatele (aniž by musel uvádět důvod) na e-mail support@onquanda.com. V zaslaném e-mail Účastník uvede svou e-mailovou adresu, kterou se registroval popř. kterou použil pro rezervaci, číslo bankovního účtu pro vrácení platby a přiložil daňový dokad, ze kterého bude patrné o kterou Prezenční akci nebo Online kurz se odsouzení od smlouvy týká. Pokud daňový doklad Účastník nemá k dispozici, je možné si ho vyžádat na e-mailové adrese support@onquanda.com.
8.3 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy Pořadatel vrátí částku bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jí bude doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, kterou obdržel od Účastníka. Vrácení platby proběhne ze strany Pořadatele bezhotovostně zasláním prostředků na účet Účastníka.

9. Ochrana duševního vlastnictví
9.1 Veškerý obsah, který obdrží účastník Prezenční akce nebo je zpřístupněn prostřednictvím Online kurzu je chráněn v souladu s právními předpisy týkajícími se autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví, a jejich výlučným nositelem je Pořadatel, popřípadě příslušní poskytovatele licence. Předáním nebo zpřístupněním tohoto obsahu nevzniká Účastníkům žádné oprávnění v souvislosti se zachycením, zobrazováním, rozmnožováním a rozšiřováním podoby, podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících osoby (osob), která vystupuje v rámci zpřístupněného digitálního obsahu v rámci Online kurzů, ani jejich jména, příjmení, akademického titulu, včetně jejich zpracování a zařazení do díla audiovizuálního či k jiným marketingovým účelům. Jakékoli takové využití je možné pouze s výslovným souhlasem oprávněných osob anebo v souladu s platnými právními předpisy.
9.2 Účastník nesmí používat tento obsah nebo jeho část jinak než pro vlastní potřebu. Zejména je zakázáno, aby Účastník používal tento obsah nebo jeho část formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu Pořadatele.

10. Ochrana osobních údajů
10.1. Informace o zpracování a nakládání s osobními údaji Pořadatelem, a to především osobních údajů účastníků, jsou v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, které je dostupné na webových stránkách služby. V rámci procesu registrace účastník potvrdil, že se s tímto dokumentem seznámil.