x

1. Úvodní ustanovení

1.1 Obchodní společnost Quanda International s.r.o., IČ 02285665, se sídlem Poděbradská 206/57, 198 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 217649 (dále jen „poskytovatel“), poskytuje službu QUANDA, která spočívá v sadě on-line nástrojů a prostředků k vytvoření, vedení a správě databází informací o osobách a firmách, k vytvoření, vedení, odesílání a správě online průzkumů (dotazníků), online analýz a e-mailových marketingových kampaní (jednoduchých, logických a e-mailových seriálů) a k vytvoření, vedení a správě online webových formulářů (dále jen „služba“). Služba je poskytována odběratelům, jak jsou definováni níže, za podmínek stanovených v těchto smluvních podmínkách.

1.2 Odběratelem služeb se rozumí každá fyzická osoba nebo právnická osoba (dále jen „PO“), která se zaregistrovala k odběru služby v souladu s těmito smluvními podmínkami (dále jen „odběratel“). Odběratelem může být pouze osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům.

1.3 Odběratel a poskytovatel společně dále jen jako „smluvní strany“.

 

2. Registrace odběratele

2.1 Registrace se provádí vyplněním registračního formuláře zveřejněného na webových stránkách služby http://www.quanda.cz. Odběratel je při registraci povinen uvést všechny požadované informace úplně, pravdivě a správně. U registrace PO je nutné uvést, kdo za tuto právnickou osobu registraci provádí. Při registraci odběratel projeví souhlas s těmito smluvními podmínkami a se zpracováváním osobních údajů odběratele poskytovatelem, jinak nedojde k jeho registraci.

2.2 Poskytovatel v souvislosti s registrací uchová po celou dobu užívání služby odběratelem a 4 roky po ukončení odběru služby odběratelem jeho registrační údaje, a to za účelem případné identifikace registrující osoby, s čímž odběratel bezvýhradně souhlasí.
2.3 Odběratel je povinen po celou dobu odběru služby aktualizovat registrační údaje tak, aby odpovídaly skutečnosti. Za jejich správnost a pravdivost odpovídá po celou dobu trvání smlouvy.

2.4 V průběhu registrace si odběratel zvolí jeden z poskytovatelem nabízených tarifů služby, u kterého je vždy specifikován rozsah nabízených služeb a jejich cena (dále jen „tarif“). Ceny jednotlivých tarifů mohou být uvedeny a stanoveny též dle čl. 8 těchto smluvních podmínek.

 

3. Vznik a doba trvání smlouvy o poskytování služby

3.1 Po vyplnění registračního formuláře odběratelem, projevením souhlasu se smluvními podmínkami a zpracováním osobních údajů a odesláním formuláře poskytovateli, zašle poskytovatel na e-mailovou adresu odběratele aktivační odkaz. Kliknutím na tento aktivační odkaz odběratelem a prvním přihlášením odběratele k odběru služby pomocí odběratelova přiděleného či zvoleného přihlašovacího jména a hesla (dále jen „přístupové údaje“) dojde k uzavření smlouvy o poskytování služby QUANDA. Okamžikem uzavření smlouvy je odběratel vázán těmito smluvními podmínkami. Poskytovatel je těmito podmínkami vázán od okamžiku jejich zveřejnění.

3.2 Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

 

4. Práva a povinnosti smluvních stran

4.1 Poskytovatel se po zadání přístupových údajů odběratelem na webu služby zavazuje umožnit odběrateli přístup k této službě.

4.2 Při prvním přihlášení ke službě poskytovatel umožní odběrateli nastavit si vlastní doménu třetího řádu (např. názevfirmy.onquanda.com)
a e-mailovou adresu pro odesílání e-mailových kampaní. Odběratel je poté oprávněn používat službu na této adrese (např. názevfirmy.onquanda.com). Odběratel bere na vědomí, že toto nastavení je možné provést pouze jednou, a to při prvním přihlášení do systému, a není možné ho během užívání služby v budoucnu měnit. E-mailovou adresu je možné v průběhu užívání služby měnit, a to na základě písemného požadavku zaslaného poskytovateli.

4.3 Odběratel bere na vědomí, že pro rozesílání e-mailových kampaní může poskytovatel využít služby třetích stran, a souhlasí s tím. Pro tento účel a pro ověření platnosti e-mailové adresy odběratele bude poskytovatelem nebo třetí stranou zaslán odběrateli aktivační e-mail. Kliknutím odběratele na aktivaci dochází ke zprovoznění funkce odesílání e-mailových kampaní.

4.4 Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit odběratelem nastavenou doménu třetího řádu, a to i bez souhlasu odběratele, pokud pojme důvodné podezření, že předmětné doménové jméno je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, dobrými mravy, nebo je schopno zasáhnout do majetkových či osobnostních práv třetích stran.

4.5 Poskytovatel si vyhrazuje právo čas od času tyto smluvní podmínky změnit nebo doplnit s budoucí účinností, např. přizpůsobit je právní a legislativní situaci, rozšířit spektrum služeb poskytovatele apod. Změny těchto smluvních podmínek budou odběrateli sděleny formou oznámení při přihlášení ke službě nebo zasláním e-mailu na elektronickou adresu odběratele uvedenou v registračním formuláři.

4.6 Odběratel je oprávněn jednou za kalendářní měsíc změnit svůj tarif. Poskytování a vyúčtování služeb dle tohoto nového tarifu začne od prvního dne měsíce následujícího po doručení příslušné žádosti odběratele poskytovateli.

4.7 Odběratel může proti změnám smluvních podmínek vznést námitky do pěti (5) dnů po obdržení oznámení, a to písemně formou dopisu, popř. e-mailem. Jestliže odběratel nevznese proti změně smluvních podmínek námitku v rámci stanovené lhůty, nebo bude službu užívat i po změně smluvních podmínek, nabudou změněné nebo doplněné smluvní podmínky vůči němu účinnosti ve lhůtě v nich stanovené. Jestliže odběratel podá námitky ve lhůtě, je poskytovatel oprávněn jeho účet zrušit. Případné předem zaplacené úhrady za poskytování služby se vracejí v nevyčerpané výši snížené o částku 100 Kč představující manipulační poplatek kryjící náklady poskytovatele s vrácením částky, avšak pouze pokud došlo ke změně smluvních podmínek čistě z vůle poskytovatele a podstatným způsobem oslabují dosavadní práva odběratele. Jakékoli další nároky odběratele jsou vyloučeny.

4.8 Poskytovatel zaručuje funkčnost služby jen v následujících internetových prohlížečích: Microsoft Internet Explorer 11 a novější, Google Chrome 58 a novější, (Apple) Safari 5 a novější, Mozilla Firefox 53 a novější. Odběrateli je doporučeno pravidelně aktualizovat svůj internetový prohlížeč vždy, když ho k tomu příslušný prohlížeč vyzve, tak, aby mohla být vždy zajištěna bezpečnost provozu služby a dat smluvních stran. K přístupu ke službě je pro odběratele nezbytně nutné mít ve svém internetovém prohlížeči povolený jazyk „JavaScript“ a povoleno nastavování a ukládání „souborů cookie“.

4.9 Odběratel nese plnou odpovědnost za to, že data, která bude v rámci užívání služby dodávat odběratel a která budou uložena na serverech poskytovatele, budou v souladu s právními předpisy, a to včetně jejich získání. V případě osobních dat třetích stran je odběratel povinen získat souhlas se shromažďováním a zpracováním těchto údajů a je povinen nakládat s nimi zákonem stanoveným způsobem. V případě porušení této povinnosti je odběratel povinen uhradit poskytovateli veškerou škodu, která mu v důsledku tohoto porušení vznikne, a poskytovatel je oprávněn odstoupit s okamžitou účinností od této smlouvy, přičemž cena za předplacenou službu se v tomto případě odběrateli nevrací.

4.10 Odběratel souhlasí s tím, že při poskytování služby poskytovatelem, zejména při odesílání a správě online průzkumů, v online analýzách, e-mailových kampaních a na aktivních formulářích, bude uváděno označení poskytovatele jako poskytovatele služby, a to včetně aktivního odkazu vedoucího na webové stránky služby a/nebo poskytovatele. Uživatel využívající služby v rámci placených tarifů je oprávněn v nastavení služby uvádění označení poskytovatele vypnout.

4.11 Smluvní strany se dohodly, že všechny vztahy založené těmito smluvními podmínkami se budou řídit českým právním řádem. Pro rozhodování všech případných sporů vzniklých z tohoto právního vztahu si strany výslovně dohodly místní příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 1, v případě sporu, pro který by byl věcně příslušný krajský soud, je příslušným Městský soud v Praze.

 

5. Autorská práva

5.1 Autorem služby a vlastníkem všech autorských práv ke službě, která opravňují k poskytování této služby či jejích částí třetím stranám, je poskytovatel.

5.2 Na základě těchto smluvních podmínek poskytuje poskytovatel odběrateli nepřevoditelný nevýhradní přístup k užívání služby pro svou potřebu, a to na dobu účinnosti této smlouvy mezi poskytovatelem a odběratelem. Odběratel není oprávněn zpřístupňovat službu třetím stranám, zdarma či za úplatu, nebo na třetí strany převádět práva a povinnosti odběratele z této smlouvy.

5.3 Odběratel není oprávněn zasahovat do autorských práv poskytovatele ke službě či jejím částem, užívat službu k účelům odporujícím této smlouvě nebo právním předpisům, snižovat hodnotu služby jako díla, zasahovat do zdrojového kódu služby, pořizovat rozmnoženiny služby či jejích částí či jinak porušovat práva poskytovatele ke službě jako k dílu.

5.4 Odběratel není oprávněn zasahovat do práv poskytovatele k jeho obchodní firmě, ochranným známkám, logům, doménovým jménům či jiných práv k jeho duševnímu vlastnictví.

5.5 V případě porušení některé z povinností ustavených v tomto článku odběratelem má poskytoval právo od této smlouvy odstoupit s okamžitou účinností, přičemž cena za předplacenou službu se v tomto případě odběrateli nevrací. Odběratel je dále povinen uhradit poskytovateli škodu, která mu v důsledku porušení povinnosti odběratelem vznikne.

 

6. Garantovaná dostupnost služby

6.1 Poskytovatel se zavazuje zajistit odběrateli dostupnost služby po dobu 98 % fakturačního období (dále jen „garantovaná dostupnost“).

6.2 Do této doby se nezapočítává doba plánovaných odstávek služby za účelem běžných servisních zásahů vedoucích k zabezpečení chodu služby, zejména údržby serveru, které budou prováděny přednostně mimo pracovní hodiny. Odběratel o nich bude předem informován na webu služby či e-mailovou zprávou, odstávka bude prováděna maximálně jednou za kalendářní měsíc a nebude trvat déle než čtyři (4) hodiny s tím, že v případě, kdy poskytovatel nevyužije svého práva na odstávku služby v tomto rozsahu v konkrétním měsíci (v konkrétních měsících), může o tuto nevyčerpanou dobu prodloužit odstávku služby v následujících měsících (pro případ potřeby časově náročnějších opatření).

6.3 Do doby garantované dostupnosti se dále nezapočítává nedostupnost zapříčiněná zásahem vyšší moci (vis maior) nebo třetí stranou odlišnou od poskytovatele.

6.4 Poskytovatel se zavazuje spravovat data odběratele související se službou na serverech a zálohovat tato data jedenkrát denně.

6.5 Poskytovatel nenese odpovědnost za neúmyslné výpadky serveru. V případě výpadku serveru delším než dvě (2) hodiny, a tedy nedostupnosti dat odběratele, je poskytovatel povinen o tom informovat odběratele a zajistit zprovoznění služby v co nejkratším termínu.

6.6 Služba je neustále upravována a zlepšována. Poskytovatel je oprávněn přidávat či odebírat funkce v rámci služby, avšak odebírat může pouze ten typ funkcí, které nemají vliv na využívání služby v rozsahu uvedeném v ceníku a základních parametrech služby uvedených na adrese https://www.quanda.cz.

6.7 Data odběratele uložená na serveru poskytovatele budou zpřístupněna odběrateli po celou dobu účinnosti této smlouvy. Poté, co odběratel ukončí odebírání služby, tedy v okamžiku, kdy přestane hradit cenu za užívání služby, bude mít nadále po dobu dvou (2) let přístup ke svým datům na serverech poskytovatele v rámci tarifu „Zdarma“, jak je definován dále v těchto smluvních podmínkách, nebude však moci užívat službu, tedy uložená data dále zpracovávat či přidávat data nová. Po uplynutí lhůty dvou (2) let budou odběratelova data odstraněna, o čemž bude odběratel předem informován. V případě, že bude ukončeno poskytování služby nebo některé její části, je poskytovatel povinen o tom odběratele předem informovat a umožnit mu získat uložená data.

 

7. Férové užití služby

7.1 Odběratel se zavazuje užívat službu v rozumné míře a k účelům, ke kterým je služba určena. Dále se odběratel zavazuje, že nebude užívat službu v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, dobrými mravy nebo způsobem, který je schopen zasáhnout do majetkových či osobnostních práv poskytovatele či třetích stran. Při porušení tohoto ustanovení je odběratel povinen uhradit poskytovateli škodu, která mu v důsledku porušení povinnosti odběratelem vznikne, a poskytovatel je dále oprávněn omezit či úplně pozastavit přístup odběratele ke službě, a to až do doby, než bude ze strany odběratele sjednána náprava. Tato doba přerušení se nezapočítává do doby garantované dostupnosti. Poskytovatel je oprávněn omezit či úplně pozastavit přístup odběratele ke službě i při nadměrném či strojovém vytěžování služby, které by mohlo ohrozit užívání služby odběratelem nebo jinými odběrateli. Pozastavení či omezení přístupu ke službě ze strany poskytovatele na základě aplikace tohoto férového užití služby nezakládá nárok odběratele na slevu či jinou právní nebo finanční kompenzaci ze strany poskytovatele.

 

8. Cena za službu

8.1 Cena za užívání služby je stanovena v aktuálním ceníku poskytovatele umístěném na webových stránkách https://www.quanda.cz/ceny. Ceník je nedílnou součástí těchto smluvních podmínek.

8.2 Úhrada ceny za službu (fakturační období) je měsíční, roční nebo víceleté v závislosti na volbě odběratele. O případné změně poplatku je poskytovatel povinen odběratele informovat obdobně jako v případě změny smluvních podmínek, odběratel má shodná práva jako v uvedeném případě.

8.3 Cena za ročně hrazenou službu nebo za službu hrazenou na více let je splatná na základě faktury vystavené ke dni aktivace přílušného placeného tarifu se splatností čtrnáct (14) dnů ode dne vystavení. Další faktury, vystavené vždy znova na stejně dlouhé období, se vystavují vždy čtrnáct (14) dní před uplynutím období na kterou byla služba objednána se čtrnáctidenní (14 denní) splatností.

Cena za měsíčně hrazenou službu za první měsíc užívání služby (první období) bude vyúčtována v poměrné výši odpovídající počtu dnů užívání služby v prvním měsíci, a to fakturou vystavenou nejpozději do 3 dnů od aktivace přílušného placeného tarifu se čtrnáctidenní (14denní) splatností. Další měsíční faktury se čtrnáctidenní (14 denní) splatností budou vystavovány znova vždy k prvnímu (1) dni v měsíci nebo k patnáctému (15) dni v měsíci, ve kterém bude služba poskytována. Faktura je v den vystavení zaslána e-mailem odběrateli a považuje se za doručenou následující pracovní den. V případě prokazatelného pozdějšího doručení se splatnost prodlužuje o toto zpoždění.

8.4 Odběratelům, kteří mají bydliště, sídlo nebo místo podnikání na území České republiky, bude k ceně za služby účtována daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Odběratelům, fyzickým osobám nepodnikajícím, kteří mají bydliště v některém z členských států EU a nejsou plátci DPH, bude cena za služby účtována s DPH. Odběratelům, kteří jsou podnikateli se sídlem či místem podnikání v některém z členských států EU, bude cena za služby účtována bez DPH. Odběratelům, kteří mají bydliště, místo podnikání či sídlo mimo členské státy EU a nejsou registrováni jako plátci DPH v některém z členských států EU, bude cena za služby účtována bez DPH.

8.5 Poskytovatel může odběrateli nabídnout čtrnáctidenní (14denní) bezplatnou zkušební lhůtu určenou k vyzkoušení zpoplatněných služeb, tato lhůta se počítá ode dne první registrace odběratele ke službě. Na toto bezplatné užívání služby nevzniká odběrateli či další třetí straně žádný právní nárok a poskytovatel si vyhrazuje právo poskytování této služby kdykoli, a to i v průběhu čtrnáctidenní (14denní) zkušební lhůty, jednostranně omezit nebo zastavit.

8.6 Poskytovatel dále nabízí odběrateli možnost bezplatného užívání služby v tarifu „Zdarma“, jeho rozsah je však oproti zpoplatněným službám omezen. Rozsah služby poskytované v tarifu „Zdarma“ je uveden na webových stránkách https://www.quanda.cz/ceny. Na toto bezplatné užívání služby nevzniká odběrateli či další třetí straně žádný právní nárok a poskytovatel si vyhrazuje právo poskytování této služby kdykoli jednostranně omezit, zastavit nebo zcela zrušit účet odběratele. V případě, že bude účet zrušen, je poskytovatel oprávněn smazat všechna data spojená s tímto účtem.

8.7 V případě, že je odběratel s prodlením úhrady poplatku za službu, je poskytovatel oprávněn omezit či úplně pozastavit přístup odběratele ke službě nebo omezit či úplně pozastavit využívání služby, a to až do doby, než bude ze strany odběratele sjednána náprava, tj. uhrazena dlužná částka v plné výši. Tato doba přerušení se nezapočítává do doby garantované dostupnosti. Pozastavení či omezení přístupu ke službě nebo pozastavení či omezení využívání služby ze strany poskytovatele na základě aplikace tohoto odstavce, nezakládá nárok odběratele na slevu či jinou právní nebo finanční kompenzaci ze strany poskytovatele.

 

9. Sleva z poplatku za službu

9.1 Pokud odběrateli nebude služba k dispozici alespoň dle garantované dostupnosti, má odběratel nárok na poměrnou náhradu ceny za službu (dále jen „sleva“). Sleva se vypočítá v českých korunách (Kč) jako výsledek počtu dní nedostupnosti služby nad rámec garantované dostupnosti, vydělený celkovým zaplaceným počtem dní fakturačního období odběratele, následně vynásobený fakturovanou částkou za toto období. Tedy: (počet dní nedostupnosti nad rámec garantované dostupnosti / zaplacená délka fakturačního období ve dnech) * zaplacená částka za toto období = nárok odběratele na slevu vyjádřený v českých korunách.

9.2 Nárok na uplatnění slevy z ceny je odběratel povinen písemně uplatnit u poskytovatele nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne, kdy mu tento nárok vznikl. Neuplatnění či pozdější uplatnění má za následek zánik tohoto nároku.

 

10. Ochrana osobních údajů

10.1 Informace o zpracování a nakládání s osobními údaji poskytovatelem služby, a to především osobních údajů odběratele a dále osobních údajů třetích stran, které do služby odběratel vložil, jsou v dokumentu Prohlášení o ochraně dat, které je dostupné na webových stránkách služby. Odsouhlasením prohlášení o ochraně dat vyjadřuje odběratel svůj souhlas se zpracováním jeho údajů dle prohlášení o ochraně dat.

10.2 Odběratel prohlašuje, že má příslušný souhlas dotčených osob ke zpracování a uchování jejich osobních údajů, které do služby vkládá. Pakliže se toto prohlášení ukáže jako nepravdivé, má poskytovatel právo dotčené osobní údaje ze svého systému bez náhrady odstranit a odběratel je povinen uhradit poskytovateli škodu, která mu v důsledku porušení této povinnosti vznikne.

 

11. Doručování

11.1 Smluvní strany se dohodly na tom, že pro komunikaci mezi nimi bude upřednostňován elektronický způsob komunikace, kdy odběrateli bude doručováno přednostně na e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři, dále prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu uvedenou při registraci. Poskytovateli bude doručováno přednostně na e-mailovou adresu uvedenou na jeho kontaktní webové stránce, popř. poštou na adresu uvedenou tamtéž. Zásilka se považuje za doručenou třetím (3) dnem po jejím odeslání, není-li prokazatelně doručena dříve.

 

12. Ukončení smluvního vztahu

12.1 V případě placených tarifů může smlouvu vypovědět kterákoli ze smluvních stran, a to písemnou formou výpovědi, která musí být doručena druhé straně, přičemž toto doručování se řídí smluvními podmínkami. K ukočeního smluvního vztahu dochází k poslednímu dni aktuálního fakturačního období, ve kterém byla výpověď doručena druhé straně.

12.2. V případě výpovědi smlouvy ze strany Poskytovatele nesmí být výpovědní lhůta kratší než třicet (30) dnů od data doručení této výpovědi druhé smluvní straně, přičemž toto doručování se řídí smluvními podmínkami.

12.3 V případě, kdy tak stanoví tyto smluvní podmínky, nebo v případě závažného porušení nebo opakovaného méně závažného porušení těchto smluvních podmínek některou ze smluvních stran, je druhá smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit s účinností doručení oznámení o odstoupení smluvní straně, která smlouvu porušila.

12.4. V případě tarifu Zdarma nebo během zkušebního období může smlouvu vypovědět kterákoli ze smluvních stran kdykoli a bez udání důvodu s účinností doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

12.5. Odběratel má právo ve lhůtě třiceti (30) dnů od uzavření smlouvy odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu, a to s účinností ke dni doručení oznámení o odstoupení od smlouvy poskytovateli. Odběrateli je v takovém případě vrácena celková cena za službu, kterou odběratel uhradil, snížená o částku 100 Kč představující manipulační poplatek kryjící náklady poskytovatele s vrácením částky.

 

13. Zasílání obchodních sdělení

13.1 Svou registrací dle čl. 2 odst. 1 těchto smluvních podmínek odběratel uděluje poskytovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení s nabídkou služeb poskytovatele na kontakty odběratele uvedené při jeho registraci.