x

Obchodní společnost Quanda International s.r.o., IČ 02285665, se sídlem Poděbradská 206/57, 198 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 217649 (dále jen „poskytovatel“), tímto prohlašuje, že v souvislosti s poskytováním služby QUANDA, která spočívá v sadě on-line nástrojů a prostředků k vytvoření, vedení a správě databází informací o osobách a firmách, k vytvoření, vedení, odesílání a správě online průzkumů (dotazníků), online analýz a e-mailových marketingových kampaní (jednoduchých, logických a e-mailových seriálů) a k vytvoření, vedení a správě online webových formulářů (dále jen „služba“), shromažďuje údaje o odběratelích této služby, kteří jsou blíže specifikováni ve smluvních podmínkách poskytování služby QUANDA (dále jen „smluvní podmínky“).

Poskytovatel dále shromažduje údaje o:

  • účastnicích, kteří se registrují na odborné přednášky, semináře, wokshopy nebo koference pořádané poskytovatelem (dále jen "vzdělávací služby").
  • návštěvnících svých webových stránech (www.quanda.cz), kteří si pomocí formuláře na těchto stránkách stáhli odborný článek, e-book, výsledky průzkumu nebo jiný obsah, byli pomocí tohoto formuláře přesměrováni na další obsah těchto webových stránek, registrovali se k odběru emailového seriálu, registrovali se k odběru firmního emailovéo newslettru nebo se zapojili do průzkumu. (dále jen "úvodní služby")

Jedná se zejména o údaje, které uvedou odběratelé při registraci k odběru služby poskytovatele, při registraci na vzdělávací služby poskytovatele nebo při jiné komunikaci mezi odběrateli a poskytovatelem, především:

  • jména a příjmení odběratelů fyzických osob či obchodní forma právnických osob,
  • IČ podnikatelských subjektů,
  • jméno a příjmení registrující osoby,
  • pozice registrující osoby,
  • mobilní telefonní číslo,
  • e-mailová adresa.

Poskytovatel dále shromažďuje statistické informace, např. typ prohlížeče odběratele, operační systém, IP adresu, adresu URL, z níž byl odběratel přesměrován na stránky poskytovatele, datum, čas, navštívené stránky, čas využívání, četnost využívání. Tyto údaje se nevyužívají ve spojení s konkrétní osobou, slouží pouze k anonymním statistickým analýzám.

Výše uvedené údaje mohou spadat pod definici osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. (dále jen „zákon“) v platném znění. Poskytovatel je zpracovává pro účely řádného plnění ze smlouvy uzavřené s odběratelem, k ochraně před porušováním služby poskytovatele ze strany odběratelů (např. vícenásobné využití účtů), k zajištění bezpečnosti a stability běhu služby a k zlepšování nabídky služeb poskytovatele, k plnění zákonných povinností poskytovatele a dále k zasílání nabídky dalších služeb poskytovatele odběratelům.

Údaje uvedené výše zpracovává poskytovatel, může je však poskytnout některé z propojených osob ve smyslu § 66a odst. 9 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, pokud to bude nezbytné z důvodu plnění ze smlouvy uzavřené s odběratelem.

Údaje o odběrateli budou uchovávány na serverech umístěných na území Evropské unie. Poskytovatel se zavazuje zajistit, aby provozovatel serveru zajistil maximální možnou bezpečnost údajů odběratele poskytnutých poskytovateli v souladu se zákonem.

Shora uvedené údaje o odběrateli bude poskytovatel uchovávat po dobu, po kterou bude odběratel užívat službu, a dále čtyři (4) roky po skončení užívání služby (tedy hrazení poplatku za službu) nebo vzdělávací služby a (4) roky od registrace do úvodní služby, a to z důvodu zajištění bezpečnosti a stability systému poskytovatele a vymáhání plnění ze smlouvy uzavřené s odběratelem. Po uplynutí uvedené lhůty budou údaje zlikvidovány v souladu s obecně závaznými předpisy.

Poskytovatel dále shromažďuje a uchovává data, která v rámci poskytování služby odběratel při využívání služby shromáždí o třetích stranách, zejména o svých zákaznících, a uloží je na serverech poskytovatele. Odběratel se zavazuje získat od těchto třetích stran souhlas se shromažďováním a zpracováváním jejich osobních údajů, a to i poskytovatelem, a odpovídá poskytovateli za to, že veškeré osobní údaje získané odběratelem i způsob jejich získání splňují veškeré náležitosti stanovené zákonem.

Poskytovatel zajistí dostatečné technické a organizační zabezpečení, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k uvedeným údajům odběratelů, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům či jejich neoprávněnému zpracování či jinému zneužití.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odsouhlasením tohoto prohlášení dává odběratel služby, účastník vzdělávací služby a registrovaný k úvodní službě poskytovateli souhlas se zpracováním výše uvedených údajů odběratele, resp. údajů získaných odběratelem od třetích stran. Poskytnutí uvedených údajů je dobrovolné, svůj souhlas se zpracováním může odběratel kdykoli odvolat zasláním písemného oznámení poskytovateli – doručování se řídí smluvními podmínkami, poskytovatel je však oprávněn výše uvedené údaje odběratele zpracovávat za účelem dodržení svých právních povinností jako správce, dále k zajištění plnění ze smlouvy s odběratelem, z důvodu zajištění ochrany práv a právem chráněných zájmů poskytovatele a dalších zákonem stanovených důvodů.