Nové

GDPR

Nové "Zásady ochrany osobních údajů"

Stejně jako budeme k 25.05.2018 aktualizovat naše Smluvních podmínky, budeme také k tomuto datu aktualizovat "Zásady ochrany osobních údajů". Již nyní se s novou verzí tohoto dokumentu můžete seznámit.

 • Jan Spáčil
 • Autor

 • Jan Spáčil

Během několika dní budou vstupovat v planost nové "Zásady ochrany osobních údajů". Již nyní máte možnost se s ním seznámi.

...

Zásady ochrany osobních údajů

 

Obchodní společnost Quanda International s.r.o., IČ 02285665, se sídlem Poděbradská 206/57, 198 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 217649 (dále jen „poskytovatel“), poskytuje službu QUANDA, která spočívá v sadě on-line nástrojů a prostředků k vytvoření, vedení a správě informací o osobách a firmách, k vytvoření, vedení a správě online dotazníků a online analýz, k vytvoření, vedení, správě a rozesílání hromadných e-mailových kampaní a k vytvoření, vedení a správě Aktivních formulářů (dále jen „služba“). Poskytovatel dále provozuje webový portál www.quanda.cz a pořádá odborné přednášky, semináře, workshopy, konference, online kurzy a webináře. (dále jen „vzdělávací akce“)

V rámci svojí činnosti Poskytovatel zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), osobní údaje těchto subjektů údajů:

 • uživatelů Služby
 • účastníků akcí pořádaných Poskytovatelem

V rámci poskytování Služby Poskytovatel zpracovává zejména tyto osobní údaje uživatelů Služby:

 • jméno a příjmení
 • identifikační údaje firmy (např. IČ, DIČ, adresa sídla firmy)
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • odpovědi ze zaslaných dotazníků
 • systémová data (informace o nakládání s e-mailovou zprávou)

Tyto osobní údaje budou zpracovány za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) a f) Nařízení.

Tyto osobní údaje budou zpracovány po dobu poskytování Služby a dále po dobu 10 let, případně v nutném rozsahu po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

Při pořádání vzdělávacích akcí Poskytovatel v rámci své činnosti zpracovává zejména tyto osobní údaje jejich účastníků:

 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • identifikační údaje firmy (např. IČ, DIČ, adresa sídla firmy)
 • odpovědi ze zaslaných dotazníků
 • systémová data (informace o nakládání s e-mailovou zprávou)

Tyto osobní údaje budou zpracovány za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) a f) Nařízení.

Tyto osobní údaje budou zpracovány od provedení registrace až do konání příslušné vzdělávací akce a dále po dobu 10 let, případně v nutném rozsahu po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

Poskytovatel při zpracování výše uvedených osobních údajů užívá profilování, a to za účelem zkvalitnění Služeb a vytvoření individuálně sestaveného obsahu obchodních sdělení, přičemž tak činí na základě svého oprávněného zájmu, tedy z důvodu dle ust. čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení.

E-mailová adresa může být zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení. Tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, a to na základě uzavřené smlouvy, pokud jej uživatelé Služby nebo účastníci akce neodmítnou. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží nebo služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem Poskytovatelem zpracovávána po dobu odebírání Služeb a dále po dobu 3 let od jejich posledního využití.

Osobní údaje zpracovává Poskytovatel jakožto správce. Osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Společnost COEX s.r.o., se sídlem Pod Hájkem 2204/1, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 27563341,
 • společnost Linode, LLC, se sídlem 329 E. Jimmie Leeds Rd, Ste. A Galloway, NJ 08205,
 • společnost Sendgrid, se sídlem 1801 California Street, 1801 California St, Denver, CO 80202,
 • seznam dalších subjektů, kterým budou osobní údaje zpřístupněny, předloží Zpracovatel na žádost Správci.

Poskytovatel dále shromažďuje a uchovává data, která v rámci poskytování Služby odběratel při využívání Služby shromáždí o třetích stranách, zejména o svých zákaznících, a uloží je na serverech Poskytovatele. Odběratel je na základě uzavřených Smluvních podmínek zavázán získat od těchto třetích stran souhlas se shromažďováním a zpracováváním jejich osobních údajů, je povinen tyto osoby náležitě informovat o zpracování osobních údajů včetně informování o zpracování osobních údajů Poskytovatelem v pozici zpracovatele, a odpovídá Poskytovateli za to, že veškeré osobní údaje získané odběratelem i způsob jejich získání splňují veškeré náležitosti stanovené zákonem.

Poskytovatel zajistí dostatečné technické a organizační zabezpečení, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k uvedeným údajům odběratelů Služeb, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům či jejich neoprávněnému zpracování či jinému zneužití.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů
 • v případě zpracování prováděného na základě oprávněného zájmu Správce dle čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení máte právo vznést námitku proti zpracování
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.

...

Můžete si také stáhnout "Zásady ochrany osobních údajů" jako PDF dokument.

Máte další dotazy týkající se GDPR a Quandy? Pokud ano, napište nám na support@onquanda.com nebo nás kontaktujte na telefonu: +420 603 734 514.

Mějte se bez GDPRoblémově.

Jan Spáčil